Általános Szerződési Feltételek

 1. Általános rendelkezések:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a SEIKO Optical Europe GmbH. Magyarországi Fióktelepét, mint szállító (a továbbiakban: SEIKO Optical Hungary) és megrendelői által kötött szállítási szerződéseket. A SEIKO Optical Hungary a megrendeléseket kizárólag a külön szállítási szerződésben vagy megrendelésben, illetve jelen általános szerződési feltételekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően teljesíti.

Szállító: SEIKO Optical Europe GmbH. Magyarországi Fióktelepe (Cg: 01-17-001200; székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79. B épület III. em)
Megrendelő: SEIKO Optical Europe GmbH. magyarországi fiókteleppel szállítási szerződést kötő fél, vagy megrendelést személyesen, telefonon, Pentaxnet felületen illetve faxon vagy e-mailen keresztül leadó személy
Felek: SEIKO Optical Europe GmbH. Magyarországi Fióktelep és Megrendelő együtt

Felek jogosultak külön szállítási szerződésben egyedi feltételekben megállapodni. Amennyiben a szállítási szerződés és az ÁSZF rendelkezései eltérnek egymástól, akkor a szállítási szerződésben foglaltak az irányadóak. A szállítási szerződés által nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Szállító képviselői nem jogosultak az ÁSZF és/vagy a szállítási szerződés rendelkezéseitől eltérő megállapodást kötni.

Szállító nevében írásban nyilatkozatot kizárólag a képviseletre jogosult személyek jogosultak tenni.

Jelen általános szerződési feltételek határozatlan ideig, illetve visszavonásig érvényesek. Új szállítási vagy szerződési feltételek kihirdetésével jelen ÁSZF automatikusan érvényét veszti. Szállító jogosult bármikor, előzetes bejelentés nélkül, egyoldalúan módosítani szállítási/szerződési feltételeit.

 1. Megrendelés

Az árurendelés telefonon, faxon, Pentaxnet felületen vagy e-mailben az alábbi elérhetőségeken.

- telefonon: +36 70 500 2455

- faxon: +36 70 500 2455

- e-mailben: vevoszolgalat@seikovision.com

- Pentaxnet: hu.order.pentaxoptical.com

Megrendelés sztornírozását a SEIKO Optical Hungary

 • Receptúra lencsék esetén nem fogadja el,
 • Gyártott lencsék esetén a megrendeléstől számított egy órán belül lehetséges

A faxon történő rendelés esetén a Seiko Optical Hungary hivatalos megrendelő lapját kötelező használni.

A megrendelés feladásával Megrendelő az ÁSZF feltételeit elfogadja. A SEIKO Optical Hungary aktuális árlistája a Ptk. 211§ szerinti ajánlatnak nem tekinthető. Egyéb megállapodás hiányában a Megrendelő megrendelésének elfogadásával illetve Szállító teljesítésével jön létre a Felek között a szerződés, az általános szállítási feltételek szerint


 1. Ár

 A lencseárak darabra vonatkoznak és a nagykereskedelmi árlistában szereplő árak az ÁFÁ–t nem tartalmazzák, a kiskereskedelmi árlistában szereplő árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Jelen árlista a Ptk. 6:64.§ értelmében ajánlatnak nem tekinthető.

 

A SEIKO Optical Hungary az árváltozást (katalógust/árjegyzéket) a tervezett módosítás hatályba lépését 15 nappal megelőzően szállítólevéllel igazolt csomagban közli Megrendelővel. Az új árak csak a hatálybalépést követő rendelésekre vonatkoznak.

Amennyiben a szerződés megkötését követően olyan jogszabályi rendelkezés lép életbe, amely alapján a megállapodott szállítási időpontra vagy ezen időszak egy részére vonatkozó hatállyal megváltoznak a járulékos költségek (pl. árfolyamváltozás), és ennek eredményeként a SEIKO Optical Hungary ráfordításai, adóterhei stb. nőnek ill. többlet költségek lépnek fel, akkor az árak ennek megfelelően módosulnak. A SEIKO Optical Hungary haladéktalanul közli a Megrendelővel az új árakat. Ezen rendelkezés egyaránt vonatkozik az árfolyamváltozásból eredő nettó ár változásra is.

Az időszakos akciók során biztosított csökkentett vételár listaárnak minősül és ez a kedvezményes listaár kerül beszámításra a forgalmi vállalásba.

 

 1. Szállítás

Megrendelő köteles biztosítani, hogy a SEIKO Optical Hungary vagy annak szerződött szolgáltatója a Megrendelő üzletében a teljes nyitvatartási időben átadhassa a Megrendelő képviselőjének a küldeményt.

A futároknak átadott rendeléseket a SEIKO Optical Hungary leghamarabb a következő nap délelőttjén tudja regisztrálni, amely alapján a teljesítési határidő ezen időponttól számítandó.

Szállítással kapcsolatos reklamációt a küldemény átvételétől számított 8 azaz nyolc napon belül írásban kell benyújtania a SEIKO Optical Hungary részére, ezentúl a SEIKO Optical Hungary semmiféle reklamációt nem fogad el. Egy megrendelés teljesítésével kapcsolatos esetleges reklamáció nem jogosítja fel a Megrendelőt a fizetés elmulasztására vagy valamely számla kifizetésének felfüggesztésére.

A szállítási kockázat az áru átvételével a vevőre száll át.

Szállítási határidő – amelybe a postázás nem számít bele:
Raktári lencse esetén:

 • Gyors szállítás: a 15:00-ig leadott rendeléseket a SEIKO Optical Hungary még aznap postára adja, az ezt követően leadott rendeléseket a SEIKO Optical Hungary másnap adja postára.
 • Normál szállítás: 3-4 munkanap (Távbecsiszolás szállítási ideje +1 munkanap.)

Raktárhiány esetén automatikusan magasabb kategóriájú helyettesítő terméket szállítunk.

Gyártott lencse esetén:
5-7 munkanap - lencsetípustól függően, amely az adott termék neve alatt kerül feltüntetésre.

A SEIKO Optical Hungary a posta határidőiért nem vállal felelősséget.

Az árut a megrendelésben meghatározott mennyiségben, minőségben és módon, illetve időpontban szállítja le a SEIKO Optical Hungary a megrendelésekben megadott rendeltetési helyre. A SEIKO Optical Hungary jogosult részteljesítésre, kivéve, ha a Felek a szállítási szerződésben eltérően állapodnak meg.

A szállítólevél tartalmazza a SEIKO Optical Hungary és a Megrendelő adatait (cégnév, székhely, szállítási cím, áru megnevezése, mennyisége, értéke).

A SEIKO Optical Hungary az árukat csomagolva szállítja le.

Az áru postai úton ill. szállító által történő kiszállítása:


Amennyiben Felek eltérően nem állapodnak meg, akkor az áru postai úton ill. a SEIKO Optical Hungary által megbízott szállító által történő kiszállítása esetén a teljesítés helye a SEIKO Optical Hungary telephelye és a teljesítés időpontja az áru a posta ill. szállító részére történő igazolt átadása. Az áru a posta ill. szállító részére történő átadásával a SEIKO Optical Hungary teljesített és a kárveszélyviselés a Megrendelőre száll át. Az áru elvesztése, megrongálódása, megsemmisülése esetén Megrendelő köteles a kárigényét a postával ill. szállítóval szemben érvényesíteni. A SEIKO Optical Hungary csak azért a kárért felel, ami az áru általa végzett szakszerűtlen becsomagolásából ered. Amennyiben Megrendelő a postai úton, ill. szállító útján kézbesíteni próbált árut bármilyen okból nem veszi át, a megrendelés a SEIKO Optical Hungary részéről az áru a posta ill. szállító részére történő igazolt átadásának napjával teljesítettnek tekintendő, amely alapján a Megrendelő köteles a vételárat a SEIKO Optical Hungary részére megfizetni. Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, akkor a fizetési határidő a SEIKO Optical Hungary által történt teljesítés - azaz a csomag posta ill. szállító részére történt igazolt átadásától számított 30 (harminc) naptári nap.

Megrendelő egyéni igénye alapján a SEIKO Optical Hungary az ismételt kézbesítés költségén felül 1.000 Ft azaz ezer forint külön díjazás ellenében vállalja az áru ismételt kézbesítését. Ennek hiányában Megrendelő az árut a SEIKO Optical Hungary telephelyén jogosult és köteles átvenni a csomag visszaérkezésétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül.

A szállítási határidő be nem tartása esetén Megrendelő nem jogosult megfelelő (5 napos) póthatáridő tűzése nélkül a szállítási szerződéstől elállni, kivéve, ha a teljesítéshez fűződő érdekmúlását bizonyítja.

Amennyiben a SEIKO Optical Hungary tudomására jut, hogy a Megrendelő fizetőképessége megváltozott vagy bizonytalan, jogosult – választása szerint – fizetési biztosítékot (pl. bankgarancia, vételár letét, jelzálog kikötése) kérni. Megrendelővel szembeni csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás elrendelése esetén SEIKO Optical Hungary jogosult a szállítási szerződéstől elállni, a megrendelt áru leszállítását megtagadni.

Késedelmes fizetés esetén a SEIKO Optical Hungary utánvéttel szállítja le a megrendelt árut Megrendelő részére, aki köteles a vételárat, az utánvét díját és a postaköltséget készpénzben megfizetni.

Amennyiben a Megrendelő kérésére szállítja le a SEIKO Optical Hungary a megrendelt árut utánvéttel, akkor a vételáron felül csak az utánvét díja terheli a Megrendelőt.

 1. Fizetési feltételek

A fizetési határidő

Postai csomag esetén: annak kézhezvételét követő 30 napon belül, csekken vagy átutalással (esetenként Felek közötti megállapodás alapján eltérő fizetési határidő lehetséges)

SEIKO Optical Hungary a lejárt követelések esetén késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat az irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

Bónuszszámítás során a lejárt tartozás összege levonásra kerül az utólagos bónusz alapból és attól a bónusztól a Megrendelő elesik.

Azonnali kedvezményben részesülő vevők tekintetében, késedelmes fizetés esetén a vevő az azonnali bónuszra való jogosultságát elveszti, a bónusz ezt követően utólag kerül kiszámításra. A lejárt tartozások ebben az esetben is csökkentik a bónuszalapot.

Kétheti számlás Megrendelőink számlái gyűjtőszámlának tekintendők.

Megrendelő nem jogosult a visszáruzott áru ellenértékét valamint egyéb jogcímen fennálló követelését a számla ellenértékéből a SEIKO Optical Hungary előzetes értesítése és jóváhagyása nélkül levonni vagy beszámítani.

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő köteles megtéríteni a késedelmes vételár behajtása miatt keletkezett költségeket (peres és más illetékek, ügyvédi díjak stb.).

Amennyiben a Megrendelő az áru kézhezvételét követő 18 napon belül írásban nem jelzi, hogy a vonatkozó számlát nem kapta kézhez, akkor a Felek úgy tekintik, hogy a számlát Megrendelő kézhez vette. Amennyiben a megrendelt, a SEIKO Optical Hungary által leszállított vagy a kiszámlázott áruk között eltérés van, akkor a Megrendelő köteles a megrendelés és leszállítás között eltérés esetén az eltérést az áru kézhezvételét követő 3 napon belül, a leszállított áru és a számla eltérése esetén a számla kézhezvételétől számított 3 napon belül, de nem később, mint az áru kézhezvételét követő 21 napon belül a SEIKO Optical Hungary-nak írásban jelezni. Ha ezt elmulasztja, akkor a Felek úgy tekintik, hogy a megrendelés, az áru és a számla a Megrendelő részére szerződésszerűen átadásra került.

Amennyiben Megrendelő késedelmesen fizet és a 30 napon túl lejárt tartozás összege meghaladja a tárgynegyedévet kettővel megelőző negyedév utólagos bónusz előtt, Áfával számított forgalmának 20%-át, a SEIKO Optical Hungary automatikusan KP+TT (készpénz + tartozás törlesztés) fizetési módra állítja át. Pl. ha júniusban a 30 napon túl lejárt tartozás összege meghaladja a 100.000 forintot és a január – március közötti időszak forgalma 400.000 Ft + Áfa, azaz 508.000 Ft, a vevő fizetési módja KP+TT-re változik.

Új vevők esetében, ahol még nincsenek múltbeli forgalmi adatok, a becsült illetve vállalt forgalomhoz viszonyítjuk a tartozás összegét.

A KP+TT-re állításról a SEIKO Optical Hungary előzetesen értesítő levelet küld, így a Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a KP+TT-re állítást megelőzze azzal, hogy rendezi a tartozását.

Amennyiben a fizetési késedelem a fenti intézkedésekkel nem kezelhető, úgy a SEIKO Optical Hungary fenntartja azt a jogot, hogy valamely érvényben lévő szerződést és/vagy megrendelést azonnali hatállyal felmondjon.

A fizetési határidő lejártát követő 30. napot követően Seiko Optical Hungary jogosult a Megrendelővel szemben fennálló követelésének kezelésére harmadik fél követeléskezelő társaságot megbízni. Ezen esetben Seiko Optical Hungary a Megrendelővel szemben fennálló követelése kezelése céljából, kizárólag e cél eléréséhez szükséges adatokat – amennyiben a

Megrendelő természetes személy, úgy e cél eléréséhez szükséges személyes adatokat – jogosult harmadik fél követeléskezelő társaságnak átadni. Az átadandó személyes adatok:

 • a Megrendelő személyének beazonosításához szükséges adatok;
 • a követeléskezeléshez szükséges kapcsolati adatok (cím, e-mail cím, telefonszám);
 • a követelés azonosításához szükséges adatok.
 1. Hibás teljesítés, jótállás

Hibás teljesítésnek minősül, amennyiben az áru:

 1. minősége nem megfelelő,
 2. a csomagolás a szállításkor már sérült,
 3. SEIKO Optical Hungary késedelmesen szállítja le,
 4. SEIKO Optical Hungary nem a megrendelt mennyiséget szállítja le,
 5. szállítólevél nem tartalmazza a Felek által meghatározott adatokat,
 6. szavatossági ideje lejárt,
 7. a jogszabályban előírt feltételek hiánya, illetve ha az áru nem felel meg a jogszabályi követelményeknek.

Megrendelő köteles a leszállított árut az átvételt követően azonnal megvizsgálni, és az eredeti csomagolást felbontani. Megrendelő a nyilvánvalóan felismerhető hibás termék továbbértékesítése esetén nem érvényesítheti a SEIKO Optical Hungary-val szemben a hibás teljesítésből eredő jogait.

Megrendelő köteles a teljes áru mennyiségi ellenőrzését és minőségi vizsgálatát a leszállítást követő három napon belül elvégezni. A csomagolás felbontása során felmerülő mennyiségi kifogást átvételtől számított három napon belül, minőségi kifogást hét napon belül köteles Megrendelő írásban bejelenteni. Átvételkor nem észlehető (rejtett) hiba minőségi kifogását annak észlelésekor Megrendelő haladéktalanul köteles a SEIKO Optical Hungary felé írásban jelezni.

A kifogásolt áruból a reklamációval együtt Megrendelő köteles az összes reklamációs darabot átadni a SEIKO Optical Hungary részére. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel.

Késedelmes vagy hiányos teljesítés esetén a Megrendelő 5 napos póthatáridőt köteles kitűzni, kivéve, ha a teljesítéshez fűződő érdekmúlását bizonyítja.

Amennyiben a póthatáridő eredménytelenül telik el, a Megrendelő jogosult a szállítási szerződéstől elállni, kivéve ha a SEIKO Optical Hungary bizonyítja, hogy a késedelmes vagy hiányos teljesítést a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Felek ilyen elháríthatatlan oknak tekintik - többek közt - (vis major) sztrájk, elemi csapás, a szükséges alapanyagok általános hiánya, előre nem látható termelési zavarok vagy nem helyettesíthető beszállítónál fellépő általános szállítási problémák miatti hiányos vagy késedelmes teljesítést.

Amennyiben a póthatáridő alatt a SEIKO Optical Hungary teljesít, Megrendelő a késedelmes vagy hiányos teljesítésből eredő követeléseit nem érvényesítheti. Amennyiben a teljesítés elháríthatatlan ok miatt lehetetlenné válik, Felek jogosultak a szerződéstől elállni és a felmerült költségeit, kárát mindegyik fél maga viseli.

Határidőn belüli jogos kifogás esetén a Megrendelő elsősorban költségmentes kicserélést jogosult kérni. Amennyiben a megjelölt szavatossági igényt a SEIKO Optical Hungary nem tudja teljesíteni, a Megrendelő jogosult további szavatossági igényre áttérni. A reklamációs lencsék beküldése csak a reklamációs formatasakban lehetséges.

Reklamációt a SEIKO Optical Hungary-nak kizárólag a formatasakkal és a szállítólevél csatolásával áll módjában elfogadni. Megmunkálás előtt Megrendelő köteles a lencsék figyelmes ellenőrzését (dioptria, felületkezelés, típus stb.) elvégezni, mivel kalibrált lencsét a SEIKO Optical Hungary-nak nem áll módjában elfogadni, kivételt képeznek a megszokási és garanciális rétegproblémák.

Megrendelő köteles feltüntetni a reklamáció pontos okát, valamint mellékelni a szállítólevelet vagy annak másolatát, a garanciakártyát, illetve feltüntetni a reklamációs formatasakon a szállítólevél számát. A lencsetasakra Megrendelő nem írhat.

Kérjük, hogy tüntessék fel a reklamáció pontos okát, és mellékeljék a szállítólevelet vagy annak másolatát, a garanciakártyát, illetve tüntessék fel a reklamációs formatasakon a szállítólevél számát! Az eredeti lencsetasakra ne írjanak!

Progresszív lencse megszokási panasz esetén Megrendelőnek a szemüveghez mellékelnie kell a vásárlóval közösen kitöltött „progresszív lencsék megszokási felmérése” elnevezésű formanyomtatványt!

A SEIKO Optical Hungarynak csak a fentiekben részletezettek szerint áll módjában a Megrendelő reklamációját fogadni!

A reklamációk visszaküldésének határideje:

 • 1 hónap: Gyártott lencsék
 • 6 hónap: Raktári (Gyors szállítású) lencsék

A garanciális termékek reklamációként történő visszaküldésének határideje:

Réteggaranciák:

 • Aquaguard: 1 év
 • Innocare és Innocare Blue: 2 év
 • Innocare 2.0 és Innocare 2.0 Blue: 3 év

A fenti rétegekre vonatkozó jótállás a bevonatok repedésére vagy kopására érvényesíthető. A garancia kizárólag a termékek rendeltetésszerű használatából eredő hibákra vonatkozik. 

 

A termékgarancia nem terjed ki, azaz nem érvényesíthető többek között a magas hőmérsékletnek (pl.: nyáron autóban hagyott vagy szaunában viselt) vagy aránytalanul nagy erőbehatásoknak kitett (ráülés, rálépés vagy termék leejtése), a nem megfelelő tárolásból (zsebben, kemény felületen lencsével lefelé, vagy tokban más tárgyakkal együtt való tárolás esetén), és a nem megfelelő tisztításból (pl.: a lencsék szárazon törlése), fakadó károsodásokra.

 

Teljes megelégedettségi garancia

Az alábbi lencsékre érvényes:

 • Pentax Allfocus Expert
 • Pentax SV Expert
 • Pentax Sensity réteg

Garancia időtartama: 2 hónap

A Pentax Allfocus Expert, Pentax SV Expert lencséknél, abban az esetben, ha 2 hónapon belül nincs megelégedve a végfelhasználó vásárolt termékekkel a Seiko Optical Hungary visszatéríti a lencsék nagykereskedelmi árát a megrendelőnek.

A Pentax Sensity réteggel ellátott lencsék esetében, ha nincs megelégedve a vásárolt réteg működésével a végfelhasználó 2 hónapon belül, a Sensity lencse fényresötétedő opciójának nagykereskedelmi ára kerül jóváírásra.

A teljes megelégedettségi garancia érvényesítésének feltétele a két lencse és a megrendelést igazoló szállítólevél visszaküldése.

 

Megszokási garancia

Az alábbi lencsékre érvényes:

 • Pentax Allfocus progresszív lencsék
 • Pentax Junior
 • Pentax Energy

Garancia időtartama: 6 hónap

Abban az esetben, ha páciense nincs megelégedve a vásárolt Pentax Allfocus progresszív, Energy vagy Junior lencséivel, a Seiko Optical Hungary kicseréli azt az eredetivel megegyező minőségben és korrekciós értékben, melynek feltétele az illesztési szabályok betartása. Az eredeti lencse és a csereként megrendelt lencsék közti ár különbözetét nem áll módunkban visszatéríteni. Amennyiben a megrendelt lencse helyett egy magasabb kategóriájú lencse kerül kiválasztásra, csak az árkülönbséget szükséges megtéríteni.

A megszokási csere igény kizárólag abban az esetben érvényesíthető, ha a megszokási panaszok, nem keretválasztási hibából, illesztési hibából vagy korrekciós-vizsgálati hibából erednek. A felsoroltak valamelyikének beigazolása esetén, megszokási garancia igény nem érvényesíthető.

A FreeForm felületkialakítású lencsék pontos visszamérése a jelenleg Magyarországon általánosan használt dioptriamérővel nem lehetséges.

PENTAX szemüveglencsék optikai értékeire vonatkozó (pl. dioptria, tengely stb.) reklamáció elbírálása a külföldi lencsegyártótól bekért gyártási kalkuláció és a végellenőrzés által mért adatok alapján történik.

A garancia kizárólag a termékek rendeltetésszerű használatából eredő hibákra vonatkozik.

Speciális garancia Pentax 1,59 alapanyagra

Garancia időtartama: 1 év

1.59 alapanyagú lencsékre biztosított 1 év időtartamú garancia, mely a lencse törése, repedése esetén érvényesíthető. A sérült lencsét a Seiko Optical Hungary kicseréli az eredetivel megegyező paraméterű lencsére. Jóváírás nem lehetséges.

A HD felület kialakítású lencsék pontos visszamérése, a jelenleg Magyarországon általánosan használt dioptriamérővel nem lehetséges. A HD lencsék optikai értékeire (pl. dioptria, tengely stb.) vonatkozó reklamáció elbírálása a lencsegyártótól bekért gyártási kalkuláció és a végellenőrzés által mért adatok alapján történik.

Gyártás Technológia Jótállás

Gyártás technológiából eredő hibákra (pl: hibás dioptria érték, tengely eltérés, torzítás) 30 napos jótállás vállalunk.

 

 1. Termékfelelősség

Abban az esetben, ha a Megrendelőnek vagy, - a termék Megrendelő általi továbbértékesítése esetén – harmadik személynek a termék felhasználása következményeként kára keletkezik, a Szállítót akkor terheli felelősség, ha a termék nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, különösen a termék rendeltetésére, ésszerű várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra figyelemmel.

Amennyiben a Megrendelő a tájékoztatás kérését elmulasztja, vagy a terméket nem a terméken található vagy a SEIKO Optical Hungary által nyújtott tájékoztatásnak megfelelően illetve nem a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően, vagy nem rendeltetésszerűen használja, az ebből eredő kárért maga felel.

Felek megállapodnak, hogy a felhasználást megelőzően nem ismerten hibás termék felhasználása miatt jelentkező hiba esetén Megrendelő köteles a SEIKO Optical Hungary részére lehetőséget biztosítani a hiba jogosságát méltányos határidőn belüli megvizsgálására, abban állást foglalni, kijavítani, ezt megelőzően Megrendelő nem jogosult a hibát maga vagy harmadik személlyel elhárítani. Megfelelve a vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól szóló direktíva követelményeinek, a SEIKO Optical Hungary nyomon követi a termékei által esetlegesen okozott egészségkárosodást, annak érdekében, hogy azok további előfordulását megelőzhesse. Ezeket a SEIKO Optical Hungary-nak a további fejlesztések során figyelembe kell vennie, ezért kéri a Megrendelőt, hogy a szemüvegviselésből eredő baleseteket haladéktalanul jelezze a SEIKO Optical Hungary felé.

 1. Törlőkendő

A SEIKO Optical Hungary törlőkendőt mellékel ingyen mindegyik termékhez.

 1. Extra kedvezmények

A szemorvosok és az optikában dolgozók részére lehetőség van egy naptári éven belül 1 pár lencse kedvezményes megvásárlására. A kedvezmény mértéke a nagykereskedelmi ár 50%-a. Az extra kedvezmény igénybevételét engedélyeztetni kell a National Key Account Manager-rel.

 1. Tulajdonjog átszállás

A Megrendelő az átvétel napjától viseli a leszállított áru terheit és azt a kárt, amelynek megtérítését senkitől nem lehet követelni.

Amennyiben megrendelő a leszállított áru ellenértékét határidőben nem fizeti meg, a SEIKO Optical Hungary jogosult megtagadni a további rendelések teljesítését. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a SEIKO Optical Hungary további megrendeléseket csak készpénz- vagy előrefizetés esetén teljesít.

 1. Kártérítés

Amennyiben Megrendelő hibás teljesítés miatt eláll a szerződéstől, a nemteljesítés miatt keletkező igazolt kárán felül további követelést vagy kárt nem jogosult érvényesíteni a Seiko Optical Hungary-al szemben.

Amennyiben a megrendelt és leszállított áru átadása Megrendelő hibájából nem lehetséges vagy az átvételt jogtalanul tagadja meg, a SEIKO Optical Hungary az árut raktárába visszaszállítja, mellyel teljesítési kötelezettségének eleget tett, a keletkezett többletköltségeket pedig Megrendelő a vételárral együtt köteles megfizetni. A SEIKO Optical Hungary által megjelölt helyen és időben, előzetes egyeztetést követően Megrendelő a visszaszállított árut átveheti, vagy kérésére és költségére a SEIKO Optical Hungary ismételten kiszállítja.

A kárveszély viselés a már leszállított és Megrendelő által átvett áru visszaszállítása esetén Megrendelőnél marad, leszállított, de át nem vett áru esetén az átvétel meghiúsulásának időpontjában Megrendelőre száll át.

 1. Vegyes rendelkezések

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak.